Nieuws

Duurzame energie

Tijdens de VN klimaatconferentie in het Japanse Kyoto (december 1997) is getracht wereldwijde afspraken te maken over concrete vermindering van de CO²-uitstoot. De Nederlandse doelstelling, neergelegd in de 'Uitvoeringsnota Klimaatbeleid' (VROM klimaatbeleid 1999) gaat uit van 6% vermindering van broeikasgassen in 2010 ten opzichte van het referentiejaar 1990. Dit zou een besparing betekenen van circa 20% van het niveau dat zou zijn bereikt indien geen aanvullend beleid zou zijn geformuleerd. Overalldoelstelling is een vermindering van 50 megaton CO², waarvan 25 megaton CO² in Nederland en 25 megaton CO² in het buitenland geïnitieerd door Nederland Drie en een halve megaton CO² uitstoot (=14% van de totale reductie) moet in de utiliteit (nieuw)bouw worden gerealiseerd. Het Vierde Nationaal Milieubeleids Plan (NMP 4) zegt dat zonder daadkrachtig ingrijpen de mondiale emissie tussen 2000 en 2030 zal zijn verdubbeld, met alle gevolgen van dien voor de opwarmingseffecten van de aarde.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, steenkool en olie), of primaire energie, komen schadelijke gassen vrij. Eén daarvan is het broeikasgas CO², dat bij doorgroeiende uitstoot zelfs tot een verandering van ons klimaat kan leiden. Vrijkomende stikstofoxiden en zwaveloxiden veroorzaken zure regen. Vooral vanwege deze milieuschade zal het gebruik van primaire energie in de toekomst moeten afnemen. De inzet van duurzame energiebronnen levert geen schadelijke uitstoot en blijft altijd beschikbaar. Het overheidsbeleid is gericht op het minder gebruiken van primaire energie. Om dit te bereiken zijn voor nieuwbouw projecten diverse EPC-waarden (Energie Prestatie Coëfficiënt) vastgelegd.

Dit alles heeft het denken over duurzaamheid extra impulsen gegeven. Duurzaam bouwen, duurzaam gebruik van grondstoffen en het gebruik van duurzame energie in Nederland. Onder dat laatste wordt dan verstaan het gebruik van energiebronnen die ons onuitputtelijk ter beschikking staan, zoals zonne-energie, windenergie, ondergrondse energieopslagsystemen, biomassa, en waterkracht.

Op deze website krijgt u een indruk van de laatste, meest moderne technieken om energiebesparing te realiseren met klimaat- en verlichtingsinstallaties en de daarmee gepaard gaande vermindering van de CO²-uitstoot.

Duurzame energieopties

Het is technisch en economisch mogelijk het gebruik van energie voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting nog (veel) verder terug te dringen dan de overheid op dit ogenblik verlangt. De methoden zijn beproefd, de risico's gering (niet meer of minder dan bij conventionele systemen) en de terugverdientijd op extra investeringen zeer acceptabel, met blijvende lage energie-exploitatielasten tot gevolg. Maar méér nog dan dat: de verbetering van de energiehuishouding is tegenwoordig synoniem voor verbetering van de kwaliteit van het werk- en woonklimaat.

Duurzame energiebronnen

Zwaartekracht, kernfusie in de zon en het radioactief verval in de aardkorst zijn de drie belangrijkste oneindige processen die zorgen voor allerlei duurzame energievormen op aarde. Uit deze oneindige processen ontstaan diverse duurzame energiebronnen zoals; waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte. Andere mogelijkheden zijn energie uit afval en biomassa.